განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი აგრძელებს პროექტის “ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი  განვითარებისათვის” განხორციელებას. პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ საინფორმაციო ბანერის სახით.