• ორშ – პარ :10:00 – 18:00
 • + 995 322 23 44 33
 • info@eppm.org.ge
 • ექსპერტობის მსურველთათვი

  ექსპერტთა მსურველებმა გთხოვთ წარმოადგინოთ ელექტრონული განაცხადი (ავტობიოგრაფია ქართულ და ინგლისურ ენაზე, სამოტივაციო წერილი) შემდეგ მისამართზე info@eppm.org.ge. წერილის სათაურში გთხოვთ მიუთითოთ ექსპერტობის კატეგორია, რომელზედაც აკეთებთ განაცხადს.

  ზოგადი განათლების ექსპერტთა მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:

  ა) მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი;

  ბ) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ფუნქციონირების, მასში მიმდინარე პროცესებისა და სპეციფიკის ცოდნა, რაც დასტურდება შესაბამისი სამუშაო გამოცდილებით;

  გ) ზოგადი განათლებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

  „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

  „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

  „ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 18 ოქტომბრის №84 დადგენილება;

  „ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანება;

  „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის № 99/ნ ბრძანება;

  „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 მაისის №65/ნ ბრძანება;

  „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 თებერვლის №68 დადგენილება;

  დ) კომპიუტერული უნარების ქონა;

  ე) გუნდური მუშაობისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;

  ვ) მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი.

   

  პროფესიული განათლების ექსპერტთა მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:

  ა) პროფესიული ან აკადემიური უმაღლესი განათლება (აღნიშნული მოთხოვნა არ ატარებს სავალდებულო ხასიათს პროფესიული ნიშნით ექსპერტის შერჩევისას, თუ დარგის სპეციალისტის კვალიფიკაცია დასტურდება შესაბამის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილებით);

  ბ) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ფუნქციონირების, მასში მიმდინარე პროცესებისა და სპეციფიკის ცოდნა, რაც დასტურდება შესაბამისი სამუშაო გამოცდილებით ან დარგის სპეციალისტის კვალიფიკაცია, რაც დასტურდება შესაბამის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილებით;

  გ) პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

  „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

  „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

  „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანება;

  „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 მაისის №65/ნ ბრძანება;

  „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №121/ნ ბრძანება;

  „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №120/ნ ბრძანება;

  დ)  კომპიუტერული უნარების ქონა;

  ე) გუნდური მუშაობისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;

  ვ) მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი.

   

  უმაღლესი განათლების ექსპერტთა მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:

  ა) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; ხოლო, საგანმანათლებლო პროგრამებისა და კვლევითი ნაწილის ექსპერტობის კანდიდატს უნდა გააჩნდეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ან იყოს დოქტორანტი და ჰქონდეს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში, განხორციელებასა და განვითარებაში მონაწილეობის გამოცდილება და/ან კვლევის განხორციელებისა და/ან კვლევითი პროექტების მართვის გამოცდილება. აღნიშნული მოთხოვნა არ ეხება დამსაქმებლის და სტუდენტის კვოტით განსაზღვრულ ექსპერტთა კორპუსის წევრებს;

  ბ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კონკრეტული მიმართულების სპეციფიკის ცოდნა და გამოცდილება;

  გ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ფუნქციონირების, მასში მიმდინარე პროცესებისა და სპეციფიკის ცოდნა, რაც დასტურდება შესაბამისი სამუშაო გამოცდილებით;

  დ) „ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცეში ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტების და სახელმძღვანელო პრინციპების (ESG)“ 2015 წლის დოკუმენტის ცოდნა, ბოლონიის პროცესის შესახებ ზოგადი ცოდნა და უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

  „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

  „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანება;

  „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №120/ნ ბრძანება;

  შესაბამისი სფეროს დარგობრივი მახასიათებლები.

  ე) კომპიუტერული უნარების ქონა;

  ვ) გუნდური მუშაობისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;

  ზ) მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი;

  თ) ინგლისური ენის ცოდნა.

   

  დამსაქმებელთა მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:

  ა) მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით ექსპერტს შეიძლება ჰქონდეს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და შესაბამის სფეროში მუშაობის გამორჩეული გამოცდილება;

  ბ) სფეროში საშუალო ან ზედა რგოლის მენეჯერულ პოზიციებზე მუშაობის გამოცდილება;

  გ) ექსპერტთა კორპუსში შეყვანის დროისთვის მოქმედი დამსაქმებლის სტატუსის ქონა;

  დ) ინგლისური ენის ცოდნა

  ე) სასურველია დამსაქმებელ ექსპერტს ჰქონდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობის გამოცდილება;

  ვ) დამსაქმებელ ექსპერტს არ მოეთხოვება ექსპერტთა კორპუსის შემადგენლობაში შეყვანის დროისთვის განათლების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის ცოდნა.

   

  უმაღლესი განათლების ექსპერტთა კორპუსის წევრ საერთაშორისო ექსპერტთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:

  ა) განათლების სფეროში ექსპერტული, საკონსულტაციო, სწავლების, ადმინისტრირების ან/და კვლევითი საქმიანობის მინიმუმ 10 წლიანი გამოცდილება ან უცხოურ ხარისხის უზრუნველყოფის განმახორციელებელ ინსტიტუციებთან ინსტიტუციური/პროგრამული შეფასების ექსპერტის რანგში თანამშრომლობის გამოცდილება;

  ბ) ინგლისური ენის ცოდნა;

  გ) საერთაშორისო ექსპერტს არ მოეთხოვებათ ექსპერტთა კორპუსის შემადგენლობაში შეყვანის დროისათვის განათლების სფეროში მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობის ცოდნა.

   

  უმაღლესი განათლების ექსპერტთა კორპუსის წევრი სტუდენტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:

  ა) სტუდენტის  სტატუსის ქონა;

  ბ) მაღალი აკადემიური მოსწრება;

  გ) სტუდენტურ და საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართულობა;

  დ) „ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცეში ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტების და სახელმძღვანელო პრინციპების (ESG)“ 2015 წლის დოკუმენტისა და განათლების სფეროსთან დაკავშირებული შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

  „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

  „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანება;

  „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 მაისის №65/ნ ბრძანება;

  ე) გუნდური მუშაობისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;

  ვ) მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი;

  თ)  ინგლისური ენის ცოდნა (აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრი სტუდენტისთვის – სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა).

   

  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ექსპერტთა მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:

  ა) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგნობრივ დისციპლინებში ან ფსიქოლოგიაში, ან პედაგოგიკაში;

  ბ) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ფუნქციონირების, მასში მიმდინარე პროცესებისა და სპეციფიკის ცოდნა, რაც დასტურდება შესაბამისი სამუშაო გამოცდილებით;

  გ) პროგრამის/ტრენინგ-მოდულის შემუშავებისა და განვითარების პროცესში მონაწილეობის გამოცდილება;

  დ) მასწავლებლის პროფესიასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

  „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

  „ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 18 ოქტომბრის №84 დადგენილება;

  „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

  „ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანება;

  „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 თებერვლის №68 დადგენილება;

  ე) კომპიუტერული უნარების ქონა;

  ვ) გუნდური მუშაობისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;

  ზ) მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი.

  ექსპერტთა კორპუსის წევრების შერჩევისას ინსტიტუტი უფლებამოსილია დაადგინოს დამატებითი/განსხვავებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები.