2011 წლის 1 ივლისიდან განათლებისპოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვისსაერთაშორისო ინსტიტუტი, ღიასაზოგადოების ინსტიტუტისგანათლების მხარდამჭერი პროგრამისდაფინანსებით, იწყებს პროექტისგანათლების ხელმისაწვდომობასაქართველოში განხორციელებას.
პროექტის შესახებ ინფორმაციაშეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.