ინსტიტუტმა განახორციელა ეროვნული სასწავლო გეგმის შესწავლა. მდგრადი განვითარების თემის ასახვის მოცულობის დადგენის მიზნით. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავდება რეკომენდაციები არსებულ სასწავლო გეგმაში მდგრადი განვითარების საკითხების კიდევ უფრო აქტიური დანერგვისათვის. კვლევა აგრეთვე მიმოიხილავს მდგრადი განვითარების შინაარს საგნობრივ სასწავლო გეგმებსა და სახელმძღვანელოებში, რათა უფრო ზუსტი მონაცემები გვქონდეს თუ როგორ მიეწოდება ეროვნული გეგმის ელემენტები მოსწავლეებს. კვლევის შედეგები გამოყენებული იქნება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ დაფინანსებულ პროექტში ადვოკატირების კამპანიის

კვლევის ანგარიში