განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა კოალიციის “განათლება ყველასათვის – საქართველო” ფარგლებში განახორციელა კვლევა, რომლის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენდა:

  • საქართველოში სკოლის დონეზე მართვის მოდელის და, კერძოდ, სამეურვეო საბჭოების ეფექტური ფუნქციონირების პროცედურული და სისტემური ბარიერებისა და ხელშემწყობი ფაქტორების იდენტიფიკაცია; 
  • რეკომენდაციების შემუშავება სახელმწიფო პოლიტიკისთვის, სამეურვეო საბჭოს, როგორც სკოლის ბაზაზე მართვის მოდელის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის ეფექტურობის გაზრდისთვის. 
დამატებითი ინფორმაცია კოალიციის “განათლება ყველასათვის – საქართველო” შესახებ იხილეთ ვებ გვერდზე www.efageorgia.ge