• ორშ – პარ :10:00 – 18:00
 • + 995 322 23 44 33
 • info@eppm.org.ge
 • Archives for სიახლეები

  სამეურვეო საბჭოები საქართველოში

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა კოალიციის “განათლება ყველასათვის – საქართველო” ფარგლებში განახორციელა კვლევა, რომლის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენდა:

  • საქართველოში სკოლის დონეზე მართვის მოდელის და, კერძოდ, სამეურვეო საბჭოების ეფექტური ფუნქციონირების პროცედურული და სისტემური ბარიერებისა და ხელშემწყობი ფაქტორების იდენტიფიკაცია; 
  • რეკომენდაციების შემუშავება სახელმწიფო პოლიტიკისთვის, სამეურვეო საბჭოს, როგორც სკოლის ბაზაზე მართვის მოდელის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის ეფექტურობის გაზრდისთვის. 
  დამატებითი ინფორმაცია კოალიციის “განათლება ყველასათვის – საქართველო” შესახებ იხილეთ ვებ გვერდზე www.efageorgia.ge
  Read more

  დასაქმებული სტუდენტების ხელშეწყობის პოლიტიკა

  ინსტიტუტმა დაასრულა კვლევა დასაქმებული სტუდენტებისათვის უმაღლესი განათლების ხარისხთან დაკავშირებით. პროექტი დააფინანსა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტმა. კვლევის ანგარიშები იხილეთ ბმულში

  Read more

  პოლიტიკის ანალიზი პედაგოგებთან მიმართებაში

  ინსტიტუტმა განახორციელა საქართველოში პედაგოგებთან დაკავშირებული პოლიტიკის ანალიზი.  კვლევის ანგარიში მომზადდა საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა განათლების პოლიტიკის ცენტრების ქსელის (NEPC) ეგიდით და ითვალისწინებდა შედარებითი ანალიზის განხორციელებას ევროკავშირის ახალ წევრ ქვეყნებში, დასავლეთ ბალკანეთის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა, ცენტრალურ აზიასა და მონღოლეთში.

  კვლევის ანგარიშები იხილეთ ბმულში

  Read more

  საქართველოს უმაღლესი განათლებისა და კვლევის დიაგნოსტიკური ანალიზი

  პროექტის „უმაღლესი განათლებისადა მეცნიერების სტრატეგიულიგანვითარება საქართველოში – რეფორმის განხორციელებისმხარდამჭერი პლატფორმისჩამოყალიბება“ ფარგლებშიინსტიტუტმა, პარტნიორორგანიზაციებთან ერთადგანახორციელა საქართველოსუმაღლესი განათლებისა და კვლევისდიაგნოსტიკური ანალიზი ხუთისტრატეგიული მიმართულებისმიხედვით.

  კვლევის ანგარიშები:

  I – უნივერსიტეტების ავტონომია და აკადემიური თავისუფლება – თამარ ზაალიშვილი;

  II – უმაღლესი განათლების და კვლევის დაფინანსება და ფინანსური მართვა – ლელა ჩახაია;

  III – სწავლებისა და კვლევის ინტეგრაცია – ლალი ბაქრაძე;

  IV – ხარისხის უზრუნველყოფა – ირინე დარჩია;

  V – უმაღლესი განათლება და დასაქმება – თამარ ბრეგვაძე.

  გაერთიანებული დოკუმენტი

  Read more

  უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება საქართველოში

  2013 წლის ივნისიდან განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი (EPPM) ახორციელებს პროექტს“უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება საქართველოში:რეფორმის განხორციელების მხარდამჭერი პლათფორმის ჩამოყალიბება” ქვეყნის უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების იდენტიფიცირების და სექტორის გარდაქმნის სტრატეგიული გეგმის შემუშავების მიზნით. პროექტის ინიცირებასა და განხორციელებაში ჩართულნი არიან:

  • სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი (CSS);
  • TEMPUS ეროვნული ოფისი;
  • საერთაშორისო განათლების ცენტრი (CIE);
  • ღია საზოგადოების ფონდების აკადემიური მხარდაჭერის რეგიონული პროგრამა.

  აღნიშნული ორგანიზაციები ერთიანდებიან პროექტის მართვის საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობაში.

   

  პროექტს ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს ”ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველო.”

  დამატებითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

  Read more

  პროექტის ფინალური კონფერენცია

  2012 წლის 27 ოქტომბერს, ქ. ხაშურში ჩატარდა პროექტის თემის მობილიზაციის მოდელისდანერგვა ბუნების დაცვისსაკითხების ირგვლივ შედეგების შემაჯამებელი კონფერენცია. კონფერენციას ესწრებოდნენ ინსტიტუტის, მონაწილე სკოლების, ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები და პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციები. კონფერენციამ შეაჯამა პროექტის მიღწეული შედეგები და განიხილა ამ შედეგების მდგრადობის უზრუნველყოფის მექანიზმები. პროექტიგანხორციელდა ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროგრამის(MATRAფინანსური მხარდაჭერით.

  Read more

  უმაღლესი განათლების გავლენა სამუშაო ძალის ფორმირებაზე საქართველოში

  2012 წლის ოქტომბრიდან განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი, ახალი პროექტის ფარგლებში, შეისწავლის უმაღლესი განათლების გავლენას სამუშაო ძალის ფორმირებაზე საქართველოში.

  პროექტის მიზანი და ამოცანები

  პროექტის მიზანია, გააფართოვოს არსებული ცოდნა საქართველოში უმაღლესი განათლებისა და დასაქმების ტენდენციების ურთიერთკავშირის შესახებ უმაღლესი განათლების სექტორის რეფორმის კონტექსტში და შეიმუშავოს  რეკომენდაციები უმაღლეს განათლებასა და დასაქმების ბაზარს შორის ურთიერთკავშირის ეფექტურობის გაზრდისათვის.

  პროექტის სპეციფიური ამოცანებია:

  ა)         უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის რეფორმისშემდგომი პერიოდის  კურსდამთავრებულთა დასაქმების ბაზარზე ინტეგრირების ტენდენციების შესწავლა;

  • საქართველოს მოსახლეობის  იმ კოჰორტის დასაქმების მაჩვენებლების აღწერა, რომელმაც უმაღლესი განათლება 2004 წლის შემდგომ პერიოდში მიიღო;
  • მოცემულ კოჰორტაში დასაქმების მაჩვენებლების გაანალიზება სქესის, ეკონომიკური და სოციალური სტატუსის მიხედვით;
  • უმაღლესი განათლების უკუგების მაჩვენებლების გამოთვლა სხვადასხვა სპეციალობებისათვის (ურთიერთკავშირი უმაღლეს განათლებაში ჩადებულ ინვესტიციასა და შემოსავალს შორის);
  • უმაღლესი განათლების ეფექტის განსაზღვრა დასაქმების ალბათობაზე (სხვა ფაქტორებთან შედარებით);
  • საზოგადოების დამოკიდებულების შესწავლა უმაღლესი განათლების ხარისხის მიმართ;

  ბ)         რეკომენდაციების შემუშავება სამუშაო ძალის ფორმირებისა და გამოყენების სტრატეგიის გაუმჯობესებისათვის;

  გ)         საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მობილიზაცია რეკომენდაციების პაკეტის განხორციელებისათვის.

  კონტექსტი

  დასაქმება და მოსახლეობის შემოსავლის გაზრდა  საქართველოში აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს, რასაც ბოლო პერიოდში განხორციელებული კვლევებიც ადასტურებს. 2012 წლის ივნისში NDI-ს მიერ  ჩატარებული გამოკითხვის მონაწილეთა 60% დასაქმებას ყველაზე მნიშვნელოვან პრიორიტეტად მიიჩნევს ქვეყანაში, ხოლო მათგან 70% ამჟამად უმუშევარია.  ამ კვლევის შედეგები, აგრეთვე, ემთხვევა 2011 წელს G-PAC -ის მიერ განხორციელებული კვლევის დასკვნებს, სადაც გამოკითხულთა 70%  უმუშევრობას  ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად მიიჩნევს, ხოლო 60% თვლის, რომ არასამთავრობო სექტორმა უფრო ინტენსიურად უნდა იმუშავოს ამ საკითხზე.

  დასაქმების თემას მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს პოლიტიკურ დისკურსშიც. ეს საკითხი გაშუქებულია ყველა პოლიტიკური პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამებში და ასახულია საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმაში. უმუშევრობის პრობლემატიკაზე სამუშაოდ შესაბამისი სამინისტროც კი შეიქმნა.

  დასაქმების თემის აქტუალურობის მიუხედავად, საქართველოს ჯერ არ აქვს შემუშავებული დეტალური სამოქმედო გეგმა უმუშევრობის პრობლემის დასაძლევად. შესაბამისად, ქვეყანაში არსებობს დასაქმების ტენდენციების და ამ ტენდენციებზე მოქმედი სხვადასხვა ფაქტორების შესახებ სარწმუნო ემპირიული მონაცემების მოძიების საჭიროება.

  განათლება ზოგადად და უმაღლესი განათლება კონკრეტულად ადამიანური კაპიტალის ფორმირების უმნიშვნელოვანეს ფაქტორებად მოიაზრება.  სხვადასხვა კონტექსტში განათლების უკუგების მაჩვენებლების გამოთვლას მსოფლიოს მასშტაბით უამრავი კვლევა ეძღვნება.  სხვა სიტყვებით, მეცნიერები და პოლიტიკოსები ცდილობენ გაარკვიონ, თუ როგორ მოქმედებს კერძო და სახელმწიფო ინვესტიციები უმაღლეს განათლებაში კვალიფიციური სამუშაო ძალის ფორმირებასა და საზოგადოების კეთილდღეობაზე? ეს საკითხი ნაკლებად არის შესწავლილი საქართველოში.

  2004 წლიდან საქართველოს უმაღლესი განათლების სექტორში გატარებული რეფორმების ფონზე ეს თემა კიდევ უფრო მეტ აქტუალობას იძენს, რადგან უმაღლესი განათლების რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი მიზანს უმაღლესი განათლების სამუშაო ბაზრის მოთხოვნებთან თავსებადობის უზრუნველყოფა წარმოადგენს. 

  Read more

  პროფესიულ სასწავლებლებში ინკლუზიური განათლების დანერგვისათვის მზაობის ხარისხის შესწავლა

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთით პროექტის „ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს 9 რეგიონის საჯარო სკოლებში“ ფარგლებში განახორციელა კვლევა პროფესიულ სასწავლებლებში ინკლუზიური განათლების დანერგვისათვის მზაობის ხარისხის დასადგენად.  ანგარიში

  Read more

  განათლების ხელმისაწვდომობის მდგომარეობის შესწავლა საქართველოში.

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა, ღია საზოგადოების ინსტიტუტის განათლების მხარდამჭერი პროგრამის დაფინანსებით, განახორციელა განათლების ხელმისაწვდომობის მდგომარეობის შესწავლა საქართველოში.
  ანგარიში (ინგლ.) (ქართ.) 

  Read more

  პროექტის „კერძო რეპეტიტორობის ფენომენის შესწავლა საქართველოში“ შედეგების პრეზენტაცია

  2012 წლის 26 იანვარს გაიმართა პროექტის „კერძო რეპეტიტორობის ფენომენის შესწავლა საქართველოში“ საბოლოო შედეგების პრეზენტაცია. პროექტი განახორციელდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტის საგრანტო პროგრამის „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში“ ფინანსური მხარდაჭერით.
  კვლევის ანგარიში 

  Read more